Nguyên nhân “níu” GDP cả nước 9 tháng chỉ ở mức 5,93%