Ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ: Sung túc chuyến biển đầu năm