Ngoài vấn đề pha loãng cổ phiếu, Đất Xanh còn lộ rõ "gót chân Asin"

Kể từ khi lên sàn tới nay, DXG rất hiếm khi chia cổ tức bằng tiền mặt.
Ảnh: Website Đất Xanh.
Kể từ khi lên sàn tới nay, DXG rất hiếm khi chia cổ tức bằng tiền mặt. Ảnh: Website Đất Xanh.
Kể từ khi lên sàn tới nay, DXG rất hiếm khi chia cổ tức bằng tiền mặt. Ảnh: Website Đất Xanh.
Lên top