Nghệ An: Canh tác nhà lưới, nông dân bội thu từ nông nghiệp sạch

Hệ thống canh tác trong nhà lưới, tưới tự động cho năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt. Ảnh: QT
Hệ thống canh tác trong nhà lưới, tưới tự động cho năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt. Ảnh: QT
Hệ thống canh tác trong nhà lưới, tưới tự động cho năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt. Ảnh: QT
Lên top