Ngày vía Thần tài, nhiều cửa hàng vàng mở cửa từ 6.30 sáng