Ngày đầu giao hàng liên quận: App quay mòng mòng, ngóng shipper dài cổ

Shipper giao hàng liên quận trong sáng ngày 16.9. Ảnh: Lê-Chân.
Shipper giao hàng liên quận trong sáng ngày 16.9. Ảnh: Lê-Chân.
Shipper giao hàng liên quận trong sáng ngày 16.9. Ảnh: Lê-Chân.
Lên top