Năm 2020: Lợi nhuận hợp nhất của BIC tăng trưởng 39%

Tổng Giám đốc BIC Trần Hoài An trình bày những kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của BIC. Ảnh: BIC
Tổng Giám đốc BIC Trần Hoài An trình bày những kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của BIC. Ảnh: BIC
Tổng Giám đốc BIC Trần Hoài An trình bày những kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của BIC. Ảnh: BIC
Lên top