Năm 2019, TKV nộp Ngân sách nhà nước 18.100 tỉ đồng

Năm 2020 TKV đặt ra 9 mục tiêu trọng tâm vừa sản xuất than, vừa kinh doanh than. Ảnh: P.V
Năm 2020 TKV đặt ra 9 mục tiêu trọng tâm vừa sản xuất than, vừa kinh doanh than. Ảnh: P.V
Năm 2020 TKV đặt ra 9 mục tiêu trọng tâm vừa sản xuất than, vừa kinh doanh than. Ảnh: P.V
Lên top