Năm 2017, yêu cầu ưu tiên giảm phí BOT cho mọi đối tượng