Năm 2017, NHNN phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất trung và dài hạn