Năm 2016, phát hiện, xử lý tài chính gần 36.000 tỉ đồng