Moody’s thay đổi triển vọng định hạng của BIDV lên tích cực

Moody’s thay đổi triển vọng định hạng tín nhiệm của BIDV từ mức tiêu cực thành tích cực. ảnh BIDV
Moody’s thay đổi triển vọng định hạng tín nhiệm của BIDV từ mức tiêu cực thành tích cực. ảnh BIDV
Moody’s thay đổi triển vọng định hạng tín nhiệm của BIDV từ mức tiêu cực thành tích cực. ảnh BIDV
Lên top