Mở kiểm 200 container phế liệu tồn đọng đầu tiên tại cảng Cát Lái