Mặc cho giá USD tăng vọt, Ngân hàng nhà nước nói “bình thường”!