Mã chứng khoán công nghệ sắp chi cổ tức lên tới 20%

FOX đang trình phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ tức bằng cổ phiếu lên Đại hội đồng cổ đông. Ảnh: TL
FOX đang trình phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ tức bằng cổ phiếu lên Đại hội đồng cổ đông. Ảnh: TL
FOX đang trình phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ tức bằng cổ phiếu lên Đại hội đồng cổ đông. Ảnh: TL
Lên top