Luật Thủy sản: Chú trọng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Các địa phương tích cực thả cá, gia tăng nguồn lợi thủy sản. Ảnh: tongcucthuysan.gov.vn
Các địa phương tích cực thả cá, gia tăng nguồn lợi thủy sản. Ảnh: tongcucthuysan.gov.vn
Các địa phương tích cực thả cá, gia tăng nguồn lợi thủy sản. Ảnh: tongcucthuysan.gov.vn
Lên top