Lời nói này của Xuân Trường có thể khiến bầu Đức “tạm gác” lo buồn kinh doanh