"Loạn giá" hoa hồng cận ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Hoa hồng "mỗi nơi một giá" ngày 8.3.
Hoa hồng "mỗi nơi một giá" ngày 8.3.