"Loạn giá" hoa hồng cận ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

Hoa hồng "mỗi nơi một giá" ngày 8.3.
Hoa hồng "mỗi nơi một giá" ngày 8.3.
Hoa hồng "mỗi nơi một giá" ngày 8.3.