Loại khỏi ngành cán bộ thuế, hải quan gian lận, nhũng nhiễu