Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Loại khỏi ngành cán bộ thuế, hải quan gian lận, nhũng nhiễu