GIÁ LỢN TIẾP TỤC LAO “DỐC”:

Lỗ 1 triệu đồng/con vẫn phải bán!