“Liên kết sức mạnh Việt – Nói mãi, làm được không?”