Lãnh đạo 32 tỉnh, thành ký cam kết hỗ trợ doanh nghiệp