Lan tỏa chính sách bảo hiểm tiền gửi đến với sinh viên

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã triển khai các hoạt động nhằm phổ biến chính sách BHTG đến đối tượng sinh viên và bước đầu nhận được những phản hồi tích cực. Ảnh DIV
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã triển khai các hoạt động nhằm phổ biến chính sách BHTG đến đối tượng sinh viên và bước đầu nhận được những phản hồi tích cực. Ảnh DIV
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã triển khai các hoạt động nhằm phổ biến chính sách BHTG đến đối tượng sinh viên và bước đầu nhận được những phản hồi tích cực. Ảnh DIV
Lên top