Lần đầu tiên kết nối Facebook, CEO Nguyễn Tử Quảng công bố gì về Bphone 4?

Facebook Nguyễn Tử Quảng bắt đầu kết nối rộng rãi (chụp màn hình).
Facebook Nguyễn Tử Quảng bắt đầu kết nối rộng rãi (chụp màn hình).
Facebook Nguyễn Tử Quảng bắt đầu kết nối rộng rãi (chụp màn hình).
Lên top