Làm việc tại tỉnh, hưởng lương thành phố tại Bách hóa Xanh