KHI CẤP HUYỆN CŨNG ĐƯỢC QUYỀN YÊU CẦU NGÂN HÀNG CUNG CẤP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Lại lo lộ, lọt thông tin tài khoản

Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng sẽ có hiệu lực từ 1.11.2018. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng sẽ có hiệu lực từ 1.11.2018. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng sẽ có hiệu lực từ 1.11.2018. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top