Lại hoãn xử vụ nhà máy thép kiện chính quyền Đà Nẵng: Nguy cơ phá sản hiển hiện từng ngày

Người dân Hòa Liên (Đà Nẵng) phản đối Nhà máy Thép Dana Ý vì cho là gây 
ô nhiễm. Ảnh: Th.Trang
Người dân Hòa Liên (Đà Nẵng) phản đối Nhà máy Thép Dana Ý vì cho là gây ô nhiễm. Ảnh: Th.Trang
Người dân Hòa Liên (Đà Nẵng) phản đối Nhà máy Thép Dana Ý vì cho là gây ô nhiễm. Ảnh: Th.Trang
Lên top