Là trụ đỡ kinh tế, nhưng nhiều doanh nghiệp tư nhân "không muốn lớn"

Đóng góp của doanh nghiệp tư nhân vào Ngân sách Nhà nước rất lớn. Ảnh: Vũ Long
Đóng góp của doanh nghiệp tư nhân vào Ngân sách Nhà nước rất lớn. Ảnh: Vũ Long
Đóng góp của doanh nghiệp tư nhân vào Ngân sách Nhà nước rất lớn. Ảnh: Vũ Long
Lên top