Kỳ vọng của doanh nghiệp về Đại hội XIII của Đảng: Khơi dậy tinh thần văn hóa doanh nhân dân tộc

Vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân đã được nhìn nhận đúng. Ảnh: L.Đ
Vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân đã được nhìn nhận đúng. Ảnh: L.Đ
Vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân đã được nhìn nhận đúng. Ảnh: L.Đ
Lên top