Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long: Thua vì tụt hậu

Kỳ 1: Cơ khí nông nghiệp... chết yểu