Kosy phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá rẻ bằng 1/3 thị giá

Việc Kosy phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá rẻ bằng 1/3 thị giá là đáng chú ý.
Ảnh: MA.
Việc Kosy phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá rẻ bằng 1/3 thị giá là đáng chú ý. Ảnh: MA.
Việc Kosy phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá rẻ bằng 1/3 thị giá là đáng chú ý. Ảnh: MA.
Lên top