Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030:

Kinh tế tư nhân là động lực chính để tăng trưởng GDP bền vững

Các doanh nghiệp tư nhân là nền tảng để tăng trưởng GDP bền vững. Ảnh: P.N
Các doanh nghiệp tư nhân là nền tảng để tăng trưởng GDP bền vững. Ảnh: P.N
Các doanh nghiệp tư nhân là nền tảng để tăng trưởng GDP bền vững. Ảnh: P.N
Lên top