Kinh tế tư nhân cần được tham gia một số lĩnh vực Nhà nước vẫn độc quyền

Diễn đàn "Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" ghi nhận hơn 100 tham luận với nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm hiến kế với Đảng, Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế đất nước
Diễn đàn "Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" ghi nhận hơn 100 tham luận với nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm hiến kế với Đảng, Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế đất nước
Diễn đàn "Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế" ghi nhận hơn 100 tham luận với nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm hiến kế với Đảng, Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế đất nước
Lên top