Kinh tế khởi sắc, gần 9.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1.2017