ÔNG CAO HOÀI DƯƠNG - TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP (PVOIL):

Kinh doanh bằng “cái tâm”

Nhân viên PVOIL kiểm tra, niêm phong cột chì trước khi xuất hàng từ kho.Ảnh: P.V
Nhân viên PVOIL kiểm tra, niêm phong cột chì trước khi xuất hàng từ kho.Ảnh: P.V
Nhân viên PVOIL kiểm tra, niêm phong cột chì trước khi xuất hàng từ kho.Ảnh: P.V
Lên top