Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, thu thuế đạt hơn 284.000 tỉ đồng