Kiểm toán về xử lý nợ xấu tại Ngân hàng Nhà nước và nhiều ngân hàng

Nhiều ngân hàng lọt vào danh sách kiểm toán chuyên đề về triển khai Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu.
Nhiều ngân hàng lọt vào danh sách kiểm toán chuyên đề về triển khai Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu.
Nhiều ngân hàng lọt vào danh sách kiểm toán chuyên đề về triển khai Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu.
Lên top