Kiểm toán “vạch” hạn chế trong công nghệ của Vietcombank