Kiểm toán thu ngân sách bằng Công nghệ thông tin trong dịch COVID-19

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh.
Lên top