Kiểm toán “soi” lỗi chênh mức đầu tư, BOT Ninh An nói gì?