Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Kiểm toán được cấp quyền truy cập điện tử: Có lo lộ bí mật doanh nghiệp?

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc giải trình trước Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc giải trình trước Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc giải trình trước Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.
Lên top