Kiểm soát lợi ích nhóm và tư duy nhiệm kỳ trong tái cơ cấu kinh tế