Không "thả nổi" kiểm soát dịch COVID-19 đối với xe "luồng xanh"

Mặc dù tạo ưu tiên cho các xe "luồng xanh" lưu thông, nhưng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn phải đảm bảo. Ảnh: LDO
Mặc dù tạo ưu tiên cho các xe "luồng xanh" lưu thông, nhưng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn phải đảm bảo. Ảnh: LDO
Mặc dù tạo ưu tiên cho các xe "luồng xanh" lưu thông, nhưng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn phải đảm bảo. Ảnh: LDO
Lên top