Không khoá điện thoại, cắt điện, nước với người chây ỳ nộp thuế

Sẽ không cắt điện, cắt nước với người chậm nộp thuế. Ảnh PV
Sẽ không cắt điện, cắt nước với người chậm nộp thuế. Ảnh PV
Sẽ không cắt điện, cắt nước với người chậm nộp thuế. Ảnh PV