Không chấp nhận quan điểm giải trình của Thuỷ điện Thượng Nhật

Lên top