Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khoán xe công phụ thuộc gương mẫu lãnh đạo?