Khi nào mở hệ thống đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo tồn tại cảng?

Từ 0 giờ ngày 25.4, mở hệ thống đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo tồn tại cảng. Ảnh LDO.
Từ 0 giờ ngày 25.4, mở hệ thống đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo tồn tại cảng. Ảnh LDO.
Từ 0 giờ ngày 25.4, mở hệ thống đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo tồn tại cảng. Ảnh LDO.
Lên top