Khánh Hoà - tồn đọng 57 hồ sơ vay vốn đóng tàu mới