Khẩn cấp lấy mẫu gần 4.000 tấn hải sản tồn kho tại miền Trung