Khai mạc tuần lễ cam sành Hà Giang và sản phẩm OCOP ở Hà Nội

Cam sành Hà Giang được tập trung trồng tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên.Ảnh: Theo Báo Hà Giang
Cam sành Hà Giang được tập trung trồng tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên.Ảnh: Theo Báo Hà Giang
Cam sành Hà Giang được tập trung trồng tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên.Ảnh: Theo Báo Hà Giang
Lên top